Συστήματα Διαχείρισης

Κύριο μέλημα μας η παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών.
ΌραμαΣυνεργασίες

H Eye Facility Management ακολουθεί την συστημική προσέγγιση (systemic approach) στις επιχειρηματικές διαδικασίες που εφαρμόζει. Συνεργαζόμενη με έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ανεξάρτητους φορείς  Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, έχει πιστοποιηθεί με επιτυχία για την αρτιότητα της εφαρμογής τους, με τα εξής συστήματα:

 

Πιστοποιήσεις

ISO 14001:2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ISO 14001:2015.

Η διοίκηση και το προσωπικό της EYE FACILITY MANAGEMENT αναγνωρίζοντας τη σημασία της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, ανέπτυξε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015. Στόχος της EYE FACILITY MANAGEMENT είναι η υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει, να συνδυάζεται με περιβαλλοντικά ωφέλιμες δράσεις.

Η EYE FACILITY MANAGEMENT δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, για πρόληψη της ρύπανσης και για συμμόρφωση στις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις τις οποίες έχει ενυπογράφως αποδεχτεί και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές της πλευρές.

Η EYE FACILITY MANAGEMENT στοχεύει στην:

 

 • Πραγματοποίηση δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης νερού, την ορθή διαχείριση των παραγόμενων λυμάτων και την μείωση και ορθή διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων.
 • Διατήρηση της καλής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.
 • Διατήρηση του χαμηλού επιπέδου εκπομπής θορύβου.
 • Προστασία του υπεδάφους από εισχώρηση υγρών αποβλήτων.
 • Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς με στόχο τη διατήρηση του φυσικού κάλλους των περιοχών δραστηριοποίησής της.
 • Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των πελατών και των προμηθευτών για τις περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία με σκοπό την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους.
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρείας με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι παραπάνω στόχοι της πολιτικής της EYE FACILITY MANAGEMENT επιτυγχάνονται μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με την ανάπτυξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων περιβαλλοντικών στόχων, τον τακτικό έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων, τον έλεγχο της απόδοσης των παρεμβάσεων, την αξιολόγηση στη συμμόρφωση των νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων, την επιθεώρηση της απόδοσης του εφαρμοζόμενου συστήματος και την επανεξέταση των στόχων του με σκοπό την αναβάθμισή τους.

ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας – ISO 9001:2015.

Πολιτική της EYE FACILITY MANAGEMENT, είναι να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τις υπηρεσίες και τη λειτουργία της, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις και oι προσδοκίες των πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της.

Η EYE FACILITY MANAGEMENT δεσμεύεται να:

 • Ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της, καθώς και τις νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις.
 • Προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία, τα υλικά και τον εξοπλισμό.
 • Εντοπίζει τις απειλές και αξιοποιεί τις ευκαιρίες, ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση των πελατών της και να επιτυγχάνει την συνεχή βελτίωση.
 • Εφαρμόζει, ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτυγχάνονται μέσω:

 

 • Του καθορισμού στόχων ποιότητας και της συνεχούς παρακολούθησής τους για την επίτευξη τους.
 • Του προσδιορισμού και της διάθεσης των απαραίτητων πόρων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.
 • Της επιλογής του κατάλληλου προσωπικού, του καθορισμού των υπευθυνοτήτων του και της παροχής εκπαίδευσης.
 • Της παρακολούθησης της απόδοσης των διεργασιών και του επιπέδου των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών.
 • Της εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών αλλά και ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών, οι οποίες διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών,της επιβεβαίωσης της εκτέλεσης τους και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους.

H EYE FACILITY MANAGEMENT ορίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και του αναθέτει την απαιτούμενη δικαιοδοσία και υπευθυνότητα, έτσι ώστε:

 • Να διασφαλίζει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει προβλήματα σχετιζόμενα με την ποιότητα.
 • Να προτείνει λύσεις για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Να εξασφαλίζει την προαγωγή της ενημέρωσης όλης της εταιρείας για τις απαιτήσεις των πελατών.

Στη φιλοσοφία της EYE FACILITY MANAGEMENT περιλαμβάνεται η καθιέρωση μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα, οι οποίοι ελέγχονται κατά την εφαρμογή τους και ανασκοπούνται μαζί με την πολιτική ποιότητας ως προς την καταλληλόλητα και αποτελεσματικότητά τους, την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας, τη δυνατότητα προσαρμογής τους για τη συνεχή βελτίωση της εταιρείας και την υποστήριξη του στρατηγικού προσανατολισμού της. Η πολιτική της EYE FACILITY MANAGEMENT είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

ISO 27001:2013

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών – ISO 27001:2013.

Η εταιρεία EYE FACILITY MANAGEMENT διενεργεί κάθε δραστηριότητά της, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της με τον πιο αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο. Η Πολιτική Ασφάλειας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών.

Για την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση και προστασία των δεδομένων των πελατών της, η διοίκηση της εταιρείας εξασφαλίζει την άριστη λειτουργική κατάσταση των εγκαταστάσεών της και την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων των έργων που αναλαμβάνει με ειδική μέριμνα στην ασφάλεια των πληροφοριών.

Η διοίκηση της  εταιρείας πιστεύει ότι απαιτείται συνεχής βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των πληροφοριών που η εταιρεία διαχειρίζεται, ώστε η ποιότητα των επιχειρησιακών  δραστηριοτήτων να παραμένει διαρκώς σε ανταγωνιστικό επίπεδο  και η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας – με στοιχεία που επιτρέπουν την αυτοαξιολόγηση και βελτίωσή του – αποτελεί στρατηγική επιλογή της με σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχου.

Για το λόγο αυτό,  η εταιρεία αφενός δεσμεύεται στην υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας , που εκφράζεται στη παρούσα και αφετέρου υποστηρίζει έμπρακτα το προσωπικό για την  ενεργή  συμμετοχή του στην προσπάθεια αυτή.

Η Εταιρεία προκειμένου να υλοποιεί ολοκληρωμένες υπηρεσίες με τελικούς πελάτες, αλλά και μέσω των συνεργατών της, απαιτεί να υπάρχει μία ενιαία γραμμή πλεύσης και σαφείς οδηγίες για την πραγματοποίηση των συνδέσεων που να εξασφαλίζει μια ορισμένη ασφάλεια.

Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται τα παρακάτω:

  • Συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, καθώς και τις οδηγίες εφαρμογής τους σε όλες τις επιχειρηματικές δράσεις που δραστηριοποιείται.
  • Εντοπισμός τρωτών σημείων στα συστήματα διοίκησης και λογιστικής όπου οι πληροφορίες κατανέμονται ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες της εταιρείας.
  • Εντοπισμός τρωτών σημείων (vulnerabilities) στα επικοινωνιακά συστήματα, όπως τα αποθηκευμένα μηνύματα, η εμπιστευτικότητα των κλήσεων, τα ανοικτά e-mails.
  • Εφαρμογή πολιτικής και ελέγχων διαχείρισης ανταλλαγής πληροφοριών.
  • Περιορισμός πρόσβασης σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το προσωπικό και τους πελάτες.
  • Κατηγορίες προσωπικού που έχει πρόσβαση στο σύστημα και αιτιολόγηση της χρήσης του συστήματος.
  • Διατήρηση αντιγράφων ασφάλειας του συστήματος.
  • Διαδικασίες επιχειρηματικής συνέχειας.
  • ∆ιασφάλιση απορρήτου των επικοινωνιών.
  • Ασφάλεια φυσικής πρόσβασης.
  • Ορθή χρήση πληροφοριακών πόρων.
ΙSO 45001:2018

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία – ISO 45001:2018.

Πολιτική της EYE FACILITY MANAGEMENT είναι να διασφαλίζει και να παρέχει υγιές, κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό της και όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της (πελάτες, προμηθευτές, εργολάβοι, συνεργάτες, κ.λ.π).

Η EYE FACILITY MANAGEMENT πιστεύει ότι μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας στις δραστηριότητες της, θα ελαχιστοποιήσει ή και εξαλείψει τους πιθανούς κινδύνους ατυχημάτων και ασθενειών και θα ενισχύσει τη συνεργασία με το προσωπικό της με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων η EYE FACILITY MANAGEMENT δεσμεύεται:

 • Στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (ΣΔιΑΥ) κατά OHSAS 18001:2007 μέσα από το οποίο επιδιώκει να αναγνωρίζει όλους τους υφιστάμενους και δυνητικούς κινδύνους για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία και να καθιερώνει μέτρα για την εξάλειψη, μείωση ή τον έλεγχό τους.
 • Στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις άλλες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, που έχουν εφαρμογή στο πεδίο δραστηριοποίησής της.
 • Στην επαρκή και συνεχή εκπαίδευση/ενημέρωση του προσωπικού της μέσω σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών/διαδικασιών εργασίας σε γενικά και ειδικά θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
 • Στην παροχή των απαιτούμενων πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (ΣΔιΑΥ), κατά OHSAS 18001:2007.
 • Στην υποστήριξη μηχανισμών διαβούλευσης και επικοινωνίας, μεταξύ όλων των επιπέδων οργανωτικής δομής της εταιρίας, αλλά και με τρίτα πρόσωπα.
 • Στον καθορισμό και ανασκόπηση των στόχων για την ασφάλεια και υγεία και την αξιολόγηση της επίτευξης και της αποτελεσματικότητάς τους.
 • Στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (ΣΔιΑΥ) κατά OHSAS 18001:2007 και της επίδοσης στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία.
 • Στη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση της ασφάλειας και υγείας και την ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας.

Η πολιτική της EYE FACILITY MANAGEMENT είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενό της σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής, καθώς και για κάθε πελάτη, εργολάβο, εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή της.

ISO 39001:2012

Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας-ISO 39001:2012.

Η EYE FACILITY & SECURITY M.IKE (υπηρεσίες φύλαξης – ασφαλείας, διαχείρισης εγκαταστάσεων) στα πλαίσια της συνέπειας και του επαγγελματισμού που τη διακρίνει, δεσμεύεται στην εφαρμογή ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας.

Βασική επιδίωξη της EYE FACILITY & SECURITY M.IKE αποτελεί η συνεχής βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας και η διατήρησή της στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Απόλυτος στόχος και προτεραιότητα της EYE FACILITY & SECURITY M.IKE είναι η επίτευξη μηδενικών οδικών ατυχημάτων (αποφυγή θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού από οδικό ατύχημα).

Η εφαρμογή και η διατήρηση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (RTS: Road Traffic Safety) αποτελεί επιλογή στρατηγικής σημασίας για την EYE FACILITY & SECURITY M.IKE, ενώ η πιστοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 39001:2012, αποτελεί επιβεβαίωση της επιλογής αυτής.

Για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής επίδοσης στην Οδική Ασφάλεια, η Διοίκηση της EYE FACILITY & SECURITY M.IKE δεσμεύεται να:

 • Ενσωματώνει στο Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας όλες τις σχετικές διεργασίες και δραστηριότητές της,
 • Συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο των νομοθετικών, κανονιστικών και άλλων απαιτήσεων για την Οδική Ασφάλεια,
 • Εφαρμόζει, ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτυγχάνονται μέσω:

 • Του καθορισμού σκοπών και της καθιέρωσης μετρήσιμων στόχων για την Οδική Ασφάλεια, καθώς και της παρακολούθησης της επίτευξής τους κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση,
 • Του προσδιορισμού και της διάθεσης των απαραίτητων πόρων, ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της Οδικής Ασφάλειας,
 • Της επιλογής του κατάλληλου προσωπικού, του καθορισμού των υπευθυνοτήτων του και της παροχής εκπαίδευσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα Οδικής Ασφάλειας, τονίζοντας την κρισιμότητα της πλήρους συμμόρφωσης με το σύνολο των νομοθετικών, κανονιστικών και άλλων απαιτήσεων που αφορούν αυτή,
 • Της παρακολούθησης της επίδοσης στην Οδική Ασφάλεια και του επιπέδου υλοποίησης των προγραμματισμένων ενεργειών,
 • Της εφαρμογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, οι οποίες διασφαλίζουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα και το καλύτερο δυνατό επίπεδο Οδικής Ασφάλειας, της επιβεβαίωσης της εκτέλεσής τους και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.

Η πολιτική Οδικής Ασφάλειας της EYE FACILITY & SECURITY M.IKE είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενό της σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής, μπορεί να κοινοποιηθεί σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος και ανασκοπείται σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα ώστε να διατηρείται πάντα επίκαιρη.

Συνεχώς ενδιαφερόμενοι για τις εξελίξεις και επιδιώκοντας άριστες πρακτικές στην παροχή των υπηρεσιών μας, έχουμε πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Γενικoύ Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation 2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

H EYE Facility Management βασιζόμενη στην Πολιτική Ιδιωτικότητας (Privacy Policy) που έχει θεσπίσει, έχει εναρμονιστεί πλήρως και εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR, με βάση τις αρχές και τις διαδικασίες του, παρακολουθώντας διαρκώς την επικαιροποίηση τους και ευαισθητοποιώντας το σύνολο του προσωπικού της για την τήρηση τους.

Επικοινωνία

Τηλέφωνα :

210 6121719

Email

info@eyefm.gr

Διεύθυνση

Χατζηαντωνίου 14, Μαρούσι, 15124